Kontrolörlük

     İZSU Genel Müdürlüğü adına, Yükleniciler tarafından gerçekleştirilecek olan imalatın projelerine, teknolojik gereklere, çağdaş yapım metotlarına, iş programına, sözleşmesine ve eklerine, yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilmiştir.
İş programına göre Yüklenicilerin iş ilerlemesi takip edilip, varsa gecikmeleri giderecek tedbirler önerilmiş ve uygulanması sağlanmıştır. Periyodik ilerleme raporları ile birlikte işin durumu, gecikmeler ve alınacak önlemler hakkında İZSU Genel Müdürlüğü’ne sürekli bilgi verilmiştir. Önlemler hakkında İZSU Genel Müdürlüğü’nün onayı alınmıştır. İnşaat alanında teknik, teknolojik ve ekonomik gereklerden doğacak revizyonlar tetkik ve tespit edilmekte, proje taslakları hazırlanarak Yüklenicilere bu taslaklara uygun projeler hazırlatılmıştır.
     İZSU Genel Müdürlüğü ve Yükleniciler arasındaki sözleşme, ekleri ve protokollere uygun olarak projelendirilmesinin, ilgili ekipman, enstrüman ve malzemenin temini, bunların uygunluklarının kontrolü, montajların düzenli denetlenmesi ve sistemin çalıştırılarak test ettirilmesi ve bütün bunların raporlarla İZSU Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi, gerektiğinde ve istendiğinde onayının alınması İzbelcom A.Ş. tarafından sağlanmıştır.